Bilgilendirme Politikası

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç

Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının amacı; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Sorumluluk

Şirketin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır.  Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemekten Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü sorumludur.  Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna,  Denetim Komitesine ve Mali İşler Bölümü’ne “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve bilgilendirme yazılan, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Temel Kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir;

-BIST ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları.

-Periyodik olarak şirket hisselerinin işlem gördüğü BIST ve diğer uluslararası borsalara iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar; söz konusu raporlar aynı zamanda web-sitesinden istenildiği anda ulaşılabilecek şekilde yayınlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortamdan gerekse web-sitesi aracılığı ile kamuya açıklanmaktadır.

-Yıllık faaliyet raporları; söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse web-sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.

-Kurumsal web-sitesi; www.ihlasyayinholding.com.tr,

-T. Ticaret Sicil gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,

-Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları,

-Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan görüşme, iletişim yöntem ve araçları.

T. Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği; Genel Kurul, Sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T. Ticaret Sicili gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır.

Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması 

Şirketimizin mali tabloları ve dipnotları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanır ve bağımsız denetimden geçirilir. Yönetim Kurulunun onayına sunulur.  Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra kamuya açıklanır.

Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve ekli dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BIST düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması 

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilmektedir. Faaliyet raporu web sitemiz aracılığı ile kamuya açıklanır.

İsteyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümünden temin edebilirler.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Şirketin özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Mali İşler Müdürü’nün gözetiminde hazırlanır, imza yetkisine haiz yöneticiler tarafından imzalanarak SPK ve BIST düzenlemeleri doğrultusunda bildirilir.

Özel Durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik şirketimiz tarafından alınacak tedbirler aşağıdaki gibidir.

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirket’e ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler “Şirket Bilgisi” olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere talebin içeriğine göre, Mali İşler Koordinatörlüğü veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları, sadece Yetkili Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğunda yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yönlendirilir.

Bilgilendirme yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya, Şirket’in yönetimi, hukuki durumu ve Şirket projeleri ile ilgili bilgiler, görevlendirilmiş yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerince yapılacak açıklamalarla sunulur.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirkette İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Departman Koordinatörleri ve üst düzey yöneticiler olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

Şirket’imiz, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile Şirket’imiz adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.

Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından düzenli olarak güncellenen web-sitesi ve KAP da yer alan güncel bilgilerin yanı sıra direkt iletişimle (yüz yüze, telefon ya da e posta ile) pay sahiplerinin ve analistlerin şirkete ait gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Küçük Yatırımcıların Bilgilendirilmesi

İnteraktif bir bilgilendirilmenin sağlanabilmesi ve spekülatif bilgilendirmenin önlenebilmesi için belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlarda yeni bir bilgilendirme yapılmayacak; daha önce kamuya açıklanan bilgiler güncellenmeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış özel bilgiler açıklanmayacaktır.

Tüm bu açıklamalar muhakkak internet sitesinde bulundurulacaktır. İnternet sayfası kullanılırken özel durum açıklamaları ve internet kullanamayan yatırımcıların da bulunduğu dikkate alınarak, içerik buna göre güncellenir. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşlarının etkin olarak kullanılması ve SPK tarafından yayımlanan veya bundan sonra yayımlanacak tüm kurallara uyum esastır.

Şirket’imizce içsel bilgiler, esas olarak açıklama yükümlülüğünün doğduğu tarihte kamuya açıklanır. Ancak Şirket’imizin meşru çıkarlarının, yasal hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için gerektiği zaman bilgilerin gizliliğinin sağlanması sureti ile Özel Durumlar Tebliği’nin (II.15.1) 6’ıncı maddesi uyarınca; içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir.

İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirket’imizce söz konusu içsel bilgi hakkında (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na derhal açıklama gönderilir.

Basın Yayın Organları ve İnternet Sitelerinde Çıkan Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

Basın yayın organlarında çıkan haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmasına gerek görülmemektedir.

Diğer taraftan Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan fakat şirketimiz tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama istenmesi durumunda konu Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza tarafından gündeme getirilir ve özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulur.

Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektiren bir husus içeriyor ise Borsa işlemlerinin kesintiye uğramaksızın devamı ve seansın sürekliliğinin sağlanması amacıyla Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yerine getirilir

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Şirket’imiz bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerini açıklayabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan hükümlere uyulması esastır.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin açıklandığı yazılı dokümanlarda, Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin hangi varsayımlara dayandığı hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler belirsizlikler ve sair nedenlerle gerçek sonuçların beklentilerden farklı olabileceği açıkça belirtilir. Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçlan ile ilişkilendirilir.

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır. Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan bilgilere uyanlar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Şirket’in finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgilendirilir.,

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasında mevzuat ile belirlenmiş olan hükümlere uyulması esastır.

Web Sitesi  

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, Kurumsal Web Sitesi (www.ihlasyayinholding.com.tr) internet adresindeki Şirket web sitesi aktif olarak kullanılır. Şirketin Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır.

Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, web sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.