İhlas Yayın Holding A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Şirketimizin  2014 yılı olağan genel kurul toplantısı, 31.03.2015 tarih, saat 14:00’de 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31, Yenibosna/İstanbul adresinde yapıldı.  Toplantıda alınan kararlar aşağıda yer almaktadır.

1- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu okunup, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

3- 2014 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak; herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususundaki yönetim kurulu önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Melih Rüçhan Arvasi’nin görevinden ayrılmasından dolayı boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen Sayın Nazmi Örs’ün yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından önerilen Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden Ahmet Mücahid Ören, Mustafa Erdoğan, Abdullah Tuğcu, Mehmet Nureddin Yağcı, İsmail Kapan ve Orhan Tanışman’ın adaylıkları ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday olduklarını beyan eden ve bağımsızlık beyanları bulunan Hüsnü Kurtiş, İsmail Cengiz ve Nazmi Örs’ün de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul’un onayına sunularak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Başkanına aylık 1.000,00 TL brüt ücret, Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 750,00 TL brüt ücret ve toplantı ücreti olarak da aylık 250 TL brüt huzur hakkı ödenmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2015 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen ‘Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan sözleşme oy birliği ile onaylanmıştır.

8- Şirket esas sözleşmemizin; 6.(Sermaye ve Payların Nev’i) maddesinin, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16/12/2014 tarih 29833736-110.03.02-2544/12156 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 23.12.2014 tarih 67300147/431.02 sayılı iznine istinaden yapılan esas sözleşme tadilinin ekteki şekliyle onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

9- Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde yenilenen Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- 2014 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmiştir.

2015 yılı için de şirket tarafından yapılabilecek bağış tutarı üst sınırının şirketin yıllık brüt satış tutarının %1’i olarak belirlenmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereği yapılan işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmiştir.

13- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.