Kurumsal Yönetim

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz halka arz edildiği günden bu yana kurumsal yönetim uygulamalarında SPK tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyuma azami özen göstermektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer almakta olan ilkelerden, zorunlu olan ilkelere, uyum yükümlülüğü yerine getirilmekte olup, zorunlu olmayan ilkelere de uyum konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

a) Zorunlu Olup Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan 4.3.7. numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile 4.3.8. numaralı ilkenin ikinci fıkrası, ikinci ve üçüncü grupta yer alacak ortaklıklar için uygulanmaz ibaresinden dolayı uygulanmamaktadır.

b) Zorunlu Olmayan ve Henüz Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Yürürlükteki Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan düzenlemelere göre henüz Şirketimiz tarafından uygulanmayan hususlar aşağıda ilgili başlıklarda belirtilmiştir.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

–  1.2.1. Özel Denetçi Atanması Talebi,

Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesine ilişkin ifade esas sözleşmemizde yer almamakta olup bundan dolayı ilgili ilkeye uymama dolayısıyla meydana gelmiş bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

1.3. Genel Kurul

– 1.3.11. Genel Kurul toplantılarının söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususu ile ilgili Esas Sözleşme’de bir hüküm bulunmaması,

Genel Kurul toplantılarının söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususu ile ilgili esas sözleşmede bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, Şirketimizin Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’sinde Şirket’in diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları girebilir” ifadesi yer almaktadır.

1.5. Azlık Hakları

–  Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunması,

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

–  Şirket’in çalışanlarına yönelik tazminat politikası bulunmamaktadır. En kısa süre içerisinde oluşturulup ve bunu kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanması planlanmaktadır.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

– Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımı,

Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme ve menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası bulunmamaktadır. Fakat Kurumsal Uyum raporunun Bölüm IV’de 4.1 ve 4.2 maddelerinde yer alan ifadelerden de görüldüğü gibi Şirket’in doğrudan açıklamamakla birlikte yürüttüğü bir politika mevcuttur.

4.2. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

– Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür’ün yetkileri net bir biçimde ayrıştırılmıştır. Ancak, bu ayrım yazılı olarak Esas Sözleşme’de ifade edilmemiştir.

–  Yönetim Kurulu; risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemleri henüz oluşturmamıştır. 2015 yılı içerisinde iç kontrol sistemlerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

– Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket’te sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle henüz sigorta edilmemiştir. Bu işlemin en kısa sürede tamamlanarak KAP’ta açıklanması planlanmaktadır.

4.3. Yönetim Kurulu’nun Yapısı

– Yönetim Kurulu’nda kadın üye bulunması,

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nda kadın üye bulunmamaktadır. 2015 yılı içerisinde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için politika oluşturulması planlanmaktadır.

Dönem İçinde İlkelere Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

Şirketimizin internet sitesi, faaliyet raporu ve kurumsal uyum raporu, 6102 sayılı TTK, 6362 sayılı SPK ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gözden geçirilerek gerekli uyum çalışmaları yapılmıştır.

03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

 

Mustafa Erdoğan                                                                 Abdullah Tuğcu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili,                                             Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür ve Murahhas Aza