Vekaletname Örneği

VEKÂLETNAME

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İhlas Yayın Holding A.Ş. nin Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde 22 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 12:00’de yapılacak Olağan Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………………………….vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 1. A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

 1. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

         Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

 Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,      
2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,      
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,      
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi,      
5- 2018 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,      
6- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,      
7- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2019 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması,      
8- Şirketin 2018 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,      
9- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet ) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,      
10- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,      
11- Yenilenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,      
12- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,      
13- Dilekler ve kapanış.      

 (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

 Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

 1. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 3. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 1. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
 2. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 3. a) Tertip ve serisi:*
 4. b) Numarası/Grubu:**
 5. c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

 1. d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 2. e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili  ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ