Ücretlendirme Politikası

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası

AMAÇ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasları kapsayan ücretlendirme politikasını oluşturmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

  1. Şirket yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere Şirket esas sözleşmesinin 12. ve 15. maddesi çerçevesinde yapılacak ücret ödemesinin kararı Genel Kurul’un takdirindedir.
  2. Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının her birine ödenecek ücret tutarlarına ilişkin öneriler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek, yönetim kuruluna sunulacaktır. Yönetim kurulu, söz konusu önerileri genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunacaktır.
  3. Kurumsal Yönetim Komitesi, ücret önerilerini belirlerken, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalışanlarının göstermiş olduğu performansla doğru orantılı bir biçimde belirleyecektir.
  4. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, Şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleri göz önünde bulundurulur ve tespit edilen ücretlerin bu kriterlere uyumlu olması sağlanır.
  5. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, kar ya da gelir gibi şirketin kısa vadeli performansıyla ilişkilendirilmez. Tam aksine Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir.
  6. Şirket yönetim kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim Komitesi, ücretlendirme politikalarını izler ve denetler. Kurumsal Yönetim Komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirir ve bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde yönetim kuruluna sunar.
  7. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senedi opsiyonları ve Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.
  8. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması sağlanır.
  9. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
  10. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlere ilişkin bilgiler, Şirket yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.