Toplantı İlanı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TİCARET SİCİL NO: 501164 / MERSİS NO: 0-4700-4096-2300016

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2022 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 16.06.2023 Cuma günü saat 12:00’de Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin, Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul’a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de Genel Kurul’a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi”’ne kaydolmaları gerekmektedir. “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi”’ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ “ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylarına İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildiri Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.ihlasyayinholding.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

 • Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
 • Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
 • Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

Şirketimizin, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım önerisi toplantı gününden 21 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel kurul Sistemi  sayfasında, şirketimizin merkez adresinde ve  www.ihlasyayinholding.com.tr internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. 16.06.2023 TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2-  Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,

4- 2022 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

5- Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,

8- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2023 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması,

9- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

10- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

11- Şirketin 2022 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi sunulması ve 2023 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

13- Dilekler ve kapanış.

16.06.2023 TARİHLİ GENEL KURUL İÇİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.

İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin 16.06.2023 Cuma günü saat 12:00’de Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ve toplantının tehiri halinde yapılacak genel kurulda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………..’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 1. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

 1. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red

Muhalefet

Şerhi

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,      
2- Toplantı Başkanlığı’na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,      
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,      
4- 2022 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,      
5- Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,      
6- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,      
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,      
8- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2023 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması,      

 

9- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,      
10- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,      
11- Şirketin 2022 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi sunulması ve 2023 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,      
12- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,      
13- Dilekler ve kapanış.      

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

 1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
 2. a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 3. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 4. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 1. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
 2. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 3. a) Tertip ve serisi:*
 4. b) Numarası/Grubu:**
 5. c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

 1. d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 2. e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI